Statut

Na podlagi 13. člena Zakona o društvih (Uradni list RS, št.:61/06) je izredni zbor članov Strelskega društva Pomurka Mesna industrija  dne, 17.05.2013 ob 18.00 uri v klubskih prostorih na strelišču,  sprejel sklep o preimenovanju v Športno strelsko društvo Murska Sobota in o spremembah in dopolnitvah statuta in sprejel naslednji

 

STATUT


ŠPORTNO STRELSKEGA DRUŠTVA MURSKA SOBOTA1.člen
Splošna določba

Športno strelsko društvo Murska Sobota (v nadaljevanju ŠSD Murska Sobota oz. društvo) je prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje fizičnih oseb, ki se združujejo zaradi skupno določenih interesov opredeljenih v statutu društva in v skladu z Zakonom o društvih. Društvo je pravna oseba zasebnega prava. Športno strelsko društvo Murska Sobota opravlja tudi pridobitno dejavnost, kot dopolnilno dejavnost nepridobitni dejavnosti


2.člen
Namen in cilji društva

Namen društva je uveljavljanje in pospeševanje športnih aktivnosti z združevanjem
ljubiteljev strelskega športa, pridobitvijo (gradnjo, nakupom, najemom, itd.) športnih
objektov in opreme, organiziranjem treningov in tekmovanj, ter opravljanjem storitev
v tej zvezi.

CILJI ŠPORTNEGA STRELSKEGA DRUŠTVA MURSKA SOBOTA so:
-           posredovati in razvijati pri svojih članih razvoj karakternih vrlin, kot so
ustvarjalnost, polet, občutek za delo v skupnosti, pripadnost, disciplina, samokritičnost, točnost, prijateljstvo, odgovornost in skromnost,
-           skrbeti za množičnost in popularizacijo strelskega športa med občani, predvsem med mladimi, ter jih po njihovi prostovoljni odločitvi pritegniti v članstvo,
-           skrbeti za kvaliteto vrhunskih strelcev, ter si prizadevati za dvig tekmovalne
uspešnosti pri članih,
-           vzgajati svoje člane v duhu fair-playa in spoštovanja do svoje države.


3.člen
Ime, sedež in poslovno leto društva, ter njegov zastopnik

Društvo posluje in se predstavlja pod imenom:            ŠPORTNO STRELSKO DRUŠTVO MURSKA SOBOTA
Kratica društva je:                                                   ŠSD MURSKA SOBOTA
Sedež društva je:                                                    v Murski Soboti
Pečat društva je kvadratne oblike z izbočenimi stranicami. V sredini je podoba tarče, slika strelca s pištolo, ki stoji in strelca s puško, ki kleči. Desno zgoraj je napis ŠPORTNO STRELSKO DRUŠTVO MURSKA SOBOTA.
Poslovno leto je:                                                     Koledarsko leto
Zastopnik ŠSD MURSKA SOBOTA je  predsednik ŠSD MURSKA SOBOTA


4. člen
Zastopnik društva

Zastopnik ŠSD Murska Sobota in s tem njegov predstavnik, je predsednik društva. V
času njegove odsotnosti pa je zastopnik ŠSD MURKSA SOBOTA podpredsednik ali tajnik društva.
Zastopnik ŠSD Murska Sobota predstavlja društvo, sklicuje zbor članov društva, vodi zbor članov društva do izvolitve delovnega predsednika, odgovarja za zakonito poslovanje društva, zagotavlja javnost dela društva in imenuje inveturno komisijo, ki enkrat letno opravi popis materialno-tehnične opreme društva.


5.člen
Članstvo društva in sodelovanje društva

ŠSD Murska Sobota je vključeno v Strelsko zvezo Slovenije. ŠSD Murska Sobota se lahko včlani tudi v druge sorodne organizacije v RS,katerih namen je razvijati strelstvo na tekmovalni in rekreacijski podlagi, ter širiti športno-tekmovalni duh.
ŠSD Murska Sobota sodeluje z krajevnimi skupnostmi na območju Murske Sobote, s strelskimi šolskimi krožki in z vsemi drugimi organizacijami zainteresiranimi za strelski šport.
ŠSD Murska Sobota se lahko včlani v sorodno tujo ali mednarodno društveno organizacijo s podobnimi nameni in cilji, predpisanimi s tem statutom pod pogojem, da dejavnost te tuje ali mednarodne društvene organizacije ni v nasprotju z interesi Republike Slovenije.
ŠSD Murska Sobota lahko ustanovi tudi sekcije društva. Sekcije so metode dela ŠSD Murska Sobota po interesnem principu članov društva. Sekcije ustanovi upravni odbor na pobudo članov društva. Sekcije niso pravne osebe in morajo delati v skladu s statutom ŠSD Murska Sobota.


6.člen
Obveščanje javnosti

Delovanje ŠSD Murska Sobota temelji na načelih javnosti, ter v skladu s tem obvešča o svojem delovanju širšo in ožjo javnost.
OŽJO JAVNOST obvešča z:
-           objavljanjem vabil in zapisnikov na oglasni deski v prostorih ŠSD Murska Sobota
-           z izdajanjem internega glasila (biltena),
-           s tem, da so zapisniki vseh organov ŠSD Murska Sobota dostopni in na vpogled vsem članom ŠSD Murska Sobota.
ŠIRŠO JAVNOST obvešča:
-           s tem, da so seje organov ŠSD Murska Sobota so javne,
-           društvo organizira tiskovne konference,
-           društvo izdaja biltene o društvenih prireditvah,
-           društvo obvešča o svojih prireditvah v sredstvih javnega obveščanja,
-           na seje društva so vabljeni predstavniki občil.
Za zagotavljanje javnosti dela in dajanja točnih informacij o delu ŠSD Murska Sobota je pristojen in odgovoren zastopnik ŠSD Murska Sobota, v času odsotnosti podpredsednik ali član, ki ga določi upravni odbor.


7.člen
Naloge društva

Naloge ŠSD Murska Sobota se delijo na :
-           oblikovanje programa dela, izvajanje koncepta in strategije razvoja strelskega
športa v okviru možnosti in pristojnosti ŠSD Murska Sobota,
-           določanje pogojev za izvajanje programa dela (srednjeročnega in letnega),
oziroma strelskih in drugih aktivnosti ŠSD Murska Sobota,
-           spremljanje uveljavljanja in razvoja strelskega športa, ugotavljanje in analiziranje stanja, ter sprejemanje ukrepov potrebnih za popularizacijo in razvoj strelskega športa,
-           skrb za vzgojo strokovnih kadrov (trenerjev, inštruktorjev, sodnikov, ter drugih
strokovnih sodelavcev),
-           dajanje pobud za strokovno pomoč pri ustanavljanju in organiziranju strelskih
sekcij ali krožkov,
-           razvijanje množičnosti v strelskem športu,
-           nabava orožja, streliva in drugih materialno tehničnih sredstev, ter opreme za
lastne potrebe in potrebe članov,
-           skrb za gradnjo, prenovo in vzdrževanje lastnih strelišč, ter vzdrževanje najetih
prostorov, ter zemljišč potrebnih za izvajanje strelskega športa,
-           sodelovanje z lokalno skupnostjo, šolami in gospodarstvom pri uveljavljanju in
razvoju strelskega športa, ter zagotavljanju materialnih pogojev za to delo,
-           zastopanje interesov društva pri lokalnih skupnosti in izven nje, ter sodelovanje s strelskimi in drugimi organizacijami doma in v zamejstvu,
-           izvajanje drugih nalog in storitev, določenih s programom dela društva.

Cilji ŠSD Murska Sobota so:
-           posredovati in razvijati pri svojih članih razvoj karakternih vrlin, kot so
ustvarjalnost, polet, občutek za delo v skupnosti, pripadnost, disciplina,
samokritičnost, točnost, prijateljstvo, odgovornost in skromnost,
-           skrbeti za množičnost in popularizacijo strelskega športa med občani, predvsem med mladino, ter jih po njihovi prostovoljni odločitvi pritegniti v članstvo,
-           skrbeti za kvaliteto vrhunskih strelcev, ter si prizadevati za dvig tekmovalne
uspešnosti pri članih,
-           vzgajati svoje člane v duhu fair-playa in spoštovanja do svoje države.


8.člen
Pogoji in način včlanjevanja, ter prenehanje članstva

Član društva je lahko državljan Republike Slovenije, ki sprejema statut društva.
Oseba, ki se želi včlaniti, to sporoči upravnemu odboru in poda izjavo, da sprejema obveznosti, določene v statutu.
Članstvo društva je osebno, zato pravno osebo v društvu zastopa pooblaščena oseba.
Če se v društvo včlani mladoletnik do dopolnjenega 7. leta starosti ali oseba, ki nima poslovne sposobnosti, podpiše pristopno izjavo njegov zakoniti zastopnik, ki ga tudi zastopa v organih društva. Za osebo od 7. do dopolnjenega 15. leta starosti mora zakoniti zastopnik pred njenim vstopom v društvo podati pisno soglasje.
Članstvo preneha s smrtjo, z izjavo o odstopu, ki jo sprejme upravni odbor društva, z izključitvijo, ki jo izreče disciplinsko razsodišče, ter z črtanjem iz ŠSD Murska Sobota. Ob prenehanju članstva v društvu, bivši član nima pravice postavljati kakršnih koli zahtevkov do premoženja društva.
Član se izključi iz društva, če grobo krši statut in druge splošne akte društva, s svojim ravnanjem škoduje ugledu društva, če namenoma povzroči materialno škodo društvu, če povzroči društvu zlonamerne spore, nesoglasja ali kako druga, če ravna zoper interese društva, ter v primerih, če je pred sodiščem obsojen za nečastno dejanje.
Član, ki je izključen iz društva, je dolžan poravnati vse svoje obveznosti do društva v roku določenem v aktu o izključitvi.
Če član več kot leto dni ne poravna članarine in če tega ne stori kljub opominu, se ga črta iz društva.
Član društva je lahko tudi tujec, če se utemeljeno sklepa, da bo njegovo delovanje skladno z nameni in načeli ŠSD Murska Sobota.
Člani društva so tudi častni člani, ki to lahko postanejo zaradi zaslug, ki so jih storili za društvo. Častni člani ne plačujejo članarine, imajo pa lahko tudi druge ugodnosti v društvu, če tako določi zbor članov društva. Častni člani nimajo pravice odločanja v organih društva.
Članstvo v ŠSD Murska Sobota je prostovoljno.


9.člen
Obveznosti članov društva

Obveznosti članov so:
-           da se ravnajo po statutu društva,
-           da sodelujejo pri uresničevanju ciljev in nalog društva,
-           da, kot tekmovalci sodelujejo na tekmovanjih, ki jih organizira društvo in tekmovanjih, katerega se društvo udeleži (ekipno ali posamezno),
-           registrirani tekmovalci, so dolžni z društvom podpisati pogodbo o obveznosti nastopanja in članstva v društvu ŠSD Murska Sobota
-           da, se kot tekmovalci izpopolnjujejo v strelskih veščinah in svoje znanje in izkušnje prenašajo na ostale, predvsem na mlajše člane društva,
-           da skrbijo za objekte in druga sredstva ( opremo, orožje, naprave...) v lasti ali v
uporabi društva,
-           da redno plačujejo članarino (izjema so častni člani),
-           da uresničujejo sklepe in navodila organov društva.


10.člen
Pravice članov društva

Pravice članov so:
-           da sodelujejo pri delu organov društva,
-           da dajejo pobude in mnenja organom in vodstvu društva za boljše delo pri izvajanju nalog,
-           da sodelujejo pri odgovornih akcijah društva;
-           da volijo ali so voljeni v organe društva ali predstavnike (delegate) društva v zvezi strelskih organizacij in drugih organizacij (zveza za telesno kulturo itd.),
-           da glede na doseženo kvalifikacijo oz. usposobljenost v strelstvu sodelujejo na
internih tekmovanjih in drugih prireditvah društva ter v skladu z navodili vodstva
ali pooblaščenih oseb društva, zastopajo društvo na strelskih tekmovanjih doma in tujini,
-           da so obveščeni o delu organov društva,
-           da sodelujejo pri delu strokovnih teles (komisij) društva,
-           da sprejemajo nagrade in pohvale za delo v društvu ali za dosežene tekmovalne uspehe,
-           da so seznanjeni s programom in poslovanjem društva, ter njegovim finančno materialnim poslovanjem.


11.člen
Organi društva

Organi društva so:
-           zbor članov društva
-           upravni odbor
-           nadzorni odbor
-           disciplinsko razsodišče
Mandat organov društva traja 4 leta. Upravni odbor, nadzorni odbor in disciplinsko razsodišče odgovarjajo za svoje delo zboru članov društva.


12.člen
Zbor članov društva

Zbor članov društva je najvišji organ društva in ga sestavljajo vsi člani ŠSD Murska Sobota.
Zbor članov društva je lahko redni ali izredni. Redni letna zbor članov društva se sklicuje enkrat letno, praviloma v prvem četrtletju. Zbor članov društva sklicuje zastopnik ŠSD Murska Sobota v pisni obliki z navedbo dnevnega reda. Vabilo se pošlje vsem članom in sicer najmanj 15 dni pred sklicem. V vabilu za sklic zbora članov društva zastopnik določi dnevni red, vsak član pa ima pravico predlagati dopolnitev dnevnega reda, vendar najkasneje 5 dni pred sklicem zbora članov društva. Izjemoma, če dopolnitev dnevnega reda ne zahteva posebnih priprav gradiv za obravnavo ter oblikovanje stališč v tej zvezi, lahko član predlaga dopolnitev dnevnega reda na zasedanju zbora članov društva in sicer ob obravnavi dnevnega reda.
Zbor članov društva lahko kadarkoli skliče tudi petina vseh članov društva. Na zasedanju zbora članov društva lahko člana zastopa druga oseba, ki pa ima tudi glasovalno pravico.
Odločitve se sprejemajo z večino glasov prisotnih članov. Če je bilo enako število glasov za in proti predlogu odloči glas predsedujočega. Vzdržani glasovi se upoštevajo. Glasovanje je praviloma javno, z večino glasov lahko člani odločijo, da bodo glasovali tajno z lističi. Volitve organov so praviloma tajne. Sklepi, s katerimi bi bil spremenjen statut ali bi bilo odločeno o prenehanju društva, se sprejemajo s  dvotretjinsko (2/3) večino glasov prisotnih članov. Sprememba statuta in sklep o prenehanju društva se posredujeta pristojnim organom.
O poteku zbora članov se vodi zapisnik, ki ga podpišejo: predsedujoči zbora članov društva (delovni predsednik), zapisnikar in dva overitelja zapisnika. Zapisnik je članom na vpogled na sedežu društva 14 dni po zasedanju zbora članov društva. Člani imajo pravico ugovorov na zapisnik v naslednjih 30-ih dneh.


13.člen
Izredni zbor članov društva

Izredni zbor članov se skliče po potrebi in sicer, če to zahtevajo interesi društva. Zastopnik društva lahko skliče izredno zbor članov društva na lastno pobudo, dolžan pa je sklicati izredni zbor članov društva, če to zahteva 50% članov ali nadzorni odbor.
Če zastopnik društva ne skliče izrednega zbora članov društva, na zahtevo članov ali nadzornega odbora, so jo upravičeni sklicati pobudniki sami, če se s tem strinja vsaj petina članov društva. Izredni zbor članov društva obravnava le vprašanja zaradi katerih je bil sklican.


14.člen
Sklepčnost zbora članov društva

Zbor članov društva je sklepčen, če je na njem prisotno več kot polovica vseh članov.
Če ob predvidenem začetku zbor članov društva ni sklepčen, se začetek odloži za 30 minut, po tem času zbor članov društva veljavno sklepa, če je navzočih najmanj 10 (deset) članov društva.


15.člen
Organi zbora članov društva

Zbor članov društva vodi zastopnik društva, do izvolitve predsedujočega oz. delovnega predsednika. Poleg delovnega predsednika zbor članov društva izvoli še zapisnikarja in dva overitelja zapisnika, po potrebi pa še verifikacijsko, kandidacijsko in volilno komisijo in druge organe (npr. komisijo za sklepe, itd.).


16. člen
Pristojnosti zbora članov društva

Zbor članov društva je pristojen za:
-           obravnavo in sprejemanje programa dela in finančnega načrta za izvajanje programa dela,
-           obravnava in sprejem poročila o delu v preteklem letu in o finančnem poročilu ter materialnem položaju društva, vključno s sprejemom sklepov in stališč v tej zvezi,
-           imenovanje in odpoklic zastopnika društva, članov upravnega, nadzornega
odbora ter disciplinskega razsodišča,
- odločanje o pritožbah zoper sklepe upravnega odbora in sklepe disciplinskega razsodišča,
-           sprejemanje in dopolnjevanje statuta in drugih splošnih aktov društva,
-           odločanje o prenehanju društva in uporabi premoženja,
-           odločanju o združitvi društva z drugim društvom in o povezovanju v zvezo strelskih organizacij na lokalnem in državnem nivoju,
-           določanje višine članarine,
-           podeljevanje nagrad in pohval za posebne zasluge pri uveljavljanju in razvoju strelskega športa, za delo v društvu ali za dosežene tekmovalne uspehe,
-           imenovanje častnih članov,
-           sklepa o nakupu in odtujitvi nepremičnin.


17.člen
Upravni odbor društva

Upravni odbor je izvršilni organ zbora članov društva, ki opravlja organizacijska, strokovno tehnična in administrativna dela, ter vodi delo društvo med dvema zboroma članov društva po programu in sklepih sprejetih na zboru članov društva. Upravni odbor je za svoje delo odgovoren zboru članov društva.  
Upravni odbor šteje pet članov in je izvoljen na zboru članov društva, za obdobje 4-ih let, z možnostjo ponovne izvolitve. Sestavljajo ga: predsednik, podpredsednik, tajnik, blagajnik in tehnični referent (orožar). Po potrebi predsednik ŠSD Murska Sobota lahko na sejo upravnega odbora povabi tudi člane nadzornega odbora in člane disciplinskega razsodišča, s tem da nimajo pravice odločanja.
Člani upravnega odbora so lahko ponovno izvoljeni. Pri predčasni razrešitvi člana se lahko za čas do izteka mandata imenuje nov član.
Predsednik in podpredsednik ŠSD Murska Sobota sta istočasno tudi predsednik in podpredsednik upravnega odbora društva. Upravni odbor vodi poslovanje društva. Predsednik zastopata društvo in je njegov zakoniti zastopnik. V primeru njegove odsotnosti ga nadomešča podpredsednik društva, če sta pa odstotna oba, to je predsednik in podpredsednik društva, pa preostali člani upravnega odbora društva določijo oz. izvolijo izmed sebe začasnega zastopnika društva. Predsednik društva odgovarja tudi za zakonito poslovanje društva.
Za sklepanje poslov, ki bi presegali znesek 500,00 EUR, je potreben predhoden sklep upravnega odbora.


18.člen
Zasedanje upravnega odbora društva

Upravni odbor sklepa veljavno na sejah, na katerih je navzočih več kot polovica članov. Sklepi so sprejeti, če zanje glasuje več kot polovica navzočih članov.
Upravni odbor se sestaja po potrebi, najmanj pa enkrat na tri mesece. Seje upravnega odbora sklicuje predsednik upravnega odbora, v njegovi odsotnosti pa podpredsednik ali tajnik.
Upravni odbor lahko za izvajanje posameznih nalog imenuje komisije. Naloge, število članov in predsednike komisij določi upravni odbor. Člani komisij so lahko le člani društva. Za svoje delo so komisije odgovorne upravnemu odboru.
Izjemoma lahko društvo povabi k sodelovanju pri delu komisije zunanje strokovnjake.


19.člen
Naloge upravnega odbora

Upravni odbor opravlja zlasti naslednje naloge:
-           uresničuje naloge po smernicah zbora članov društva,
-           pripravlja in obravnava predlog programa dela in finančnega načrta,
-           pripravlja in obravnava predloge splošnih aktov društva,
-           imenuje in razrešuje stalne in občasne komisije,
-           obravnava poročila komisij in sprejema sklepe v zvezi z danimi predlogi,
-           skrbi za finančno-materialno poslovanje in sredstva društva,
-           sprejema program dela in koledar tekmovanj,
-           vodi evidenco članov,
-           obravnava in odloča o realizaciji programa dela in finančnem načrtu,
-           ugotavlja prenehanje članstva zaradi neplačevanja članarine,
-           imenuje delegata za skupščino strelske zveze,
-           skrbi za uresničevanje ciljev in nalog, ki jih določi statut društva,
-           imenuje in razrešuje uredniški odbor glasila društva,
-           poroča zboru članov društva o svojem delu,
-           skrbi, da se po poteku mandata oziroma zamenjavi funkcionarja izvede komisijska primopredaja arhiva, dokumentacije in popis nalog,
-           določa podpisnika za finančno-materialno poslovanje,
-           daje pohvale, priznanja in nagrade za posebne zasluge pri uveljavljanju in
razvoju strelstva ali za dosežene posebne tekmovalne uspehe,
-           opravlja druge zadeve, za katere ga pooblasti zbor članov društva ali izhajajo iz narave dela, pri uveljavljanju in razvijanju strelskega športa,
-           pripravlja predloge in utemeljitve za imenovanje častnih članov.
-           na predlog članov društva imenuje in ustanavlja sekcije društva


20.člen
Sklic upravnega odbora društva

Upravni odbor skliče predsednik-zastopnik društva s predlogom dnevnega reda. Po njegovem pooblastilu (ustnem ali pisnem) lahko tudi podpredsednik ali tajnik društva. Vabilo pošlje predsednik-zastopnik oz. po njegovem pooblastilu podpredsednik ali tajnik društva najmanj 8 dni pred sejo vsem članom upravnega odbora. Za sprejem sklepov, ki bi zadevali  posamezno skupino članov (sekcij) je treba dobiti mnenje njenih članov.


21.člen
Nadzorni odbor društva

Nadzorni odbor šteje tri člane. Predsednika nadzornega odbora izvolijo člani med seboj na prvi seji. Nadzorni odbor spremlja in nadzira delo upravnega odbora in drugih izvršilnih organov ter vrši nadzor nad materialnim in finančnim poslovanjem društva, nad izvajanjem načel, ciljev in nalog, ki jih določa statut in izvajanjem sklepov zbora članov društva. Nadzorni odbor sprejema veljavne sklepe, če so prisotni vsi trije člani in če za sklep glasuje vsaj polovico odbora. Člani nadzornega odbora ne morejo biti hkrati člani upravnega odbora, imajo pa pravico udeleževati se vseh sej upravnega odbora, vendar brez pravice odločanja.
Nadzorni odbor lahko v primeru ugotovljenih nepravilnosti zahteva sklic izredne seje upravnega odbora ali zbora članov društva. Nadzorni odbor enkrat letno poroča zboru članov društva, saj pred njim odgovarja za svoje delo.
Mandatna doba članov nadzornega sveta je 4 leta z možnostjo ponovne izvolitve.

22.člen
Disciplinsko razsodišče društva

Disciplinsko razsodišče sestavljajo trije člani društva. Predsednika disciplinskega razsodišča izvolijo člani med seboj na prvi seji. Naloga disciplinskega razsodišča je, da odloča o disciplinski odgovornosti članov na prvi stopnji.
Disciplinski prekrški so navedeni v 8. členu tega statuta.
Od ukrepov, ki jih lahko izvaja so:
-              ustni opomin,
-              pisni opomin,
-              opomin pred izključitvijo in
-              izključitev iz društva.
Sklep je veljaven, če se z njim strinja vsaj polovica prisotnih članov disciplinskega razsodišča.
Disciplinski postopek, odločanje o disciplinskem postopku, varstvo pravic in s ostalo v tej zvezi, se izvaja po pravilniku o disciplinski in materialni odgovornosti disciplinskega pravilnika ŠSD Murska sobota, ki bo sprejet v roku 6 (šestih) mesecev po potrjeni spremembi statuta pri upravni enoti na zboru članov društva.
Za sklep, ki ga izda disciplinsko razsodišče ima prizadeti pravico pritožbe na zboru članov društva, kot drugostopenjskem organu.


23.člen
Tajnik društva

Tajnik društva opravlja strokovno tehnična in administrativna dela, ter skrbi za koordinacijo med organi družine. Tajnika izvoli zbor članov društva za dobo 4-ih let.
Za svoje delo je odgovoren zboru članov društva.  


24.člen
Blagajnik društva

Blagajnik društva vodi finančno in materialno poslovanje v skladu s pravilnikom o finančno materialnem poslovanju v katerem društvo tudi določi način vodenja in izkazovanja podatkov o finančno materialnem poslovanju društva, ki mora biti v skladu z računovodskimi standardi za društva. ŠSD Murska Sobota, lahko za opravljanje te funkcije izbere za to dejavnost registrirano in usposobljeno podjetje. Delo blagajnika je javno. Vsak član društva ima pravico vpogleda v finančno in materialno poslovanje društvo.
Blagajnika ali izbrano podjetje se izbere za obdobje 4 let z možnostjo podaljšanja.


25.člen
Tehnični referent (orožar) društva

Tehničnega referenta (orožarja) ŠSD Murska Sobota izvoli zbor članov društva za dobo 4-ih let z možnostjo ponovne izvolitve. Tehnični referent (orožar) društva odgovarja zboru članov društva, enkrat letno pa zboru članov društva poroča o svojem delu.
Gospodar društva je v skladu s statutom dolžan skrbeti za vzdrževanje orožja, opreme strelcev, strelišča in ustreznih zalog tarč, diabol, ter ostalega materiala. Pri tem je dolžan voditi ustrezne evidence o izdaji in porabi materiala.
Tehnični referent (orožar) društva je tudi član upravnega odbora.


26.člen
Trenerji društva

Trener društva je oseba, ki ima opravljen izpit za trenerje na Fakulteti za šport in Strelski zvezi Slovenije. Na podlagi opravljenega izpita oseba pridobi ustrezno licenco, ki jo vsako leto znova podaljšuje.
Naloge trenerja društva:
-           priprava mesečnega programa dela
-           vodenje dnevnika prisotnosti
-           skrb za red in disciplino v času treningov
-           skrb za kondicijsko in fizično pripravljenost strelcev
-           skrb za vzdrževanje orožja, ki jih imajo osebe pod njegovim nadzorom v
zadolžitvi.
Odgovornosti trenerja društva:
-           redno opravljanje treningov
-           doseganje ustreznih rezultatov
-           ustrezna hramba in zaklepanje orožja in opreme.


27.ćlen
Premoženje društva

Premoženje društva sestavljajo denarna in druga sredstva, ki jih društvo pridobi s:
-              članarino,
-              darili in volili,
-              prispevki donatorjev in sponzorjev,
-              iz javnih sredstev,
-              z opravljanjem dejavnosti društva in drugih virov,
-              njegove premične in nepremične stvari, ter materialne pravice. Pri tem se lahko pridobljena namenska sredstva uporabljajo le za namene, za katere so bila pridobljena.
Nepremičnine društva se lahko obremenijo, zamenjajo ali odtujijo le s sklepom zbora članov društva.
Pridobljena sredstva iz naslova pridobitne dejavnosti, ter storitve v tej zvezi se namenijo za materialno osnovo za delo društva, predvsem mladino. Vsaka delitev premoženja društva med njegove člane je nična.


28.člen
Pridobitna dejavnost

Za doseganje svojih ciljev društvo lahko opravlja pridobitno dejavnost pod pogoji, ki jih za opravljanje te dejavnosti določa Zakon o društvih. Pridobitna dejavnost mora biti povezana z namenom in cilji društva, kot dopolnilna dejavnost nepridobitni dejavnosti društva ter se lahko opravlja le v obsegu, potrebnem za uresničevanje namena in ciljev, oziroma za opravljanje nepridobitne dejavnosti. Pridobitna dejavnost je povezana z namenom in nalogami društva.

Društvo bo opravljalo naslednje pridobitne dejavnosti:
I56.104          Začasni gostinski obrati;
I56.300          Strežba pijač;
L68.200         Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
N77.210        Dajanje športne opreme v najem in zakup;
P85.510         Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije
R93.110        Obratovanje športnih objektov
R93.120        Dejavnost športnih klubov
R93.190        Druge športne dejavnosti
S94.991         Dejavnost invalidskih organizacij
   
Te dejavnosti so namenjene pridobivanju dohodka. Če društvo pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti za izvajanje dejavnosti za katere je bilo ustanovljeno. Vsaka delitev društvenega premoženja med njegove člane je prepovedana in nična.
Društvo pridobitno dejavnost izvaja preko svojih članov, katerim določi pooblastila predsednik, lahko pa tudi z angažiranjem drugih oseb po pogodbi o delu, po poslovni pogodbi o delu, po poslovnih pogodbah z gospodarskimi subjekti ali kako drugače.
Pridobitna dejavnost se opravlja v skladu z veljavnimi predpisi ter v obsegu, potrebnem za doseganje namena in nalog društva.


29.člen
Finančno in materialno poslovanje društva

Finančno materialno poslovanje društva mora biti v skladu s predpisi. Finančne in materialne listine podpisuje predsednik – zastopnik društva, v njegovi odsotnosti podpredsednik, v primeru odsotnost obeh več kot 30 dni pa lahko upravni odbor določi drugega začasnega podpisnika finančno materialnih listin.
Društvo zagotavlja podatke o svojem finančnem materialnem poslovanju na način in v obliki, ki sta določena s pravilnikom o finančno materialnem poslovanju. Podatke  se izkazuje v skladu z računovodskimi standardi za društva.
Poročilo o poslovanju, ki ga obravnava in sprejme zbor članov društva, mora prikazovati resnično stanje o premoženju in poslovanju društva in mora biti sestavljeno v skladu s pravili računovodskih standardov za društva in določeno s pravilnikom ŠSD Murska Sobota, ki bo sprejet v roku 6 (šestih) mesecev po potrjeni spremembi statuta s strani upravne enote na zboru članov društva.


30.člen
Nagrade in priznanja društva

Za izredno prizadevnost in uspešnost pri delu in upravljanju nalog, kakor tudi za posebne tekmovalne uspehe ali za ustvarjanje materialnih pogojev za delo, lahko zbor članov društva podeli članom društva in drugim fizičnim ali pravnim osebam nagrade, priznanje in pohvale. Podelitve nagrad, priznanj inpohval se izvaja po posebnem pravilniku, ki ga sprejme upravni odbor društva.

31.člen
Prenehanje in sprememba društva

Društvo lahko preneha delovati po volji članov, s spojitvijo z drugimi društvi, s pripojitvijo k drugemu društvu, s stečajem, na podlagi sodne odločbe o prepovedi delovanja ali po samem zakonu.
O prenehanju društva odloča zbor članov ŠSD Murska Sobota z 2/3 večino glasov prisotnih članov. Prenehanje delovanja društva se opravi po predpisanem postopku, izterjajo se dolgovi in poravnajo se obveznosti.
Po prenehanju društva ali spremembe namenov, se ostanek sredstev in premoženja prenese na Občinsko strelsko zvezo Murska Sobota, s sedežem na Mladinski ulici 3, Murska Sobota.
Proračunska sredstva se pa vrnejo v proračun. Iz ostanka premoženja ne morejo člani zahtevati nikakršnih pravic.
O sklepu o prenehanju društva mora zastopnik društva v 30 dneh obvestiti pristojni organ.
Sklepu o prenehanju društva je potrebno priložiti poročilo o razpolaganju s sredstvi društva iz katerega je razviden obseg sredstev, način poravnave obveznosti društva, višina javnih sredstev ter njihova vrnitev proračunu ter prenos premoženja društva na drugo društvo ali lokalno skupnost.


32.člen
Spremembe, dopolnitve in tolmačenje statuta

Spremembe in dopolnitev statuta se sprejemajo po enakem postopku kot statut. Vsi  predlogi za spremembe in dopolnitev statuta društva morajo biti predloženi v pisni obliki upravnemu odboru najmanj en mesec pred zborom članov društva.
Statut in sklepe zbora članov društva tolmači zbor članov društva.


33.člen
Veljavnost statuta

Statut ŠSD Murska Sobota je bil sprejet na zboru članov ŠSD Murska Sobota dne (tega in tega) in velja od dneva sprejetja. S sprejemom tega statuta prenehajo vsa predhodno sprejeta pravila. Statut mora potrditi tudi Upravna enota Murska Sobota, oddelek za upravne notranje zadeve.Tajnik:                                                                                              Predsednik:


Horvat Daniela                                                                                 Igor Makari
l.r.                                                                                                       l.r.